Begroting

In de begroting leest u wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. In onderstaande infographic en de daarbij behorende opsomming staan de inkomsten en uitgaven voor 2019 kort weergegeven. Een PDFvergelijking van cijfers over 2017-2019-2019 kunt u downloaden in bijgaand pdf (60kB) .

Inkomsten:

 • Vanuit het rijk : € 19.947.000
 • Afvalstoffenheffing € 2.958.630
 • Legesopbrengsten: € 821.775
 • Belastingopbrengsten: € 4.058.337
 • Overige inkomsten: € 8.823.559

Totaal: € 36.609.301

Uitgaven:

 • Veiligheid: € 2.009.053
 • Bestuur: € 1.403.458
 • Volksgezondheid en milieu: € 3.324.786
 • Onderwijs: € 1.679.005
 • Storting naar reserve: € 592.200
 • Verkeer, vervoer en waterstaat: € 3.854.882
 • Treasury en onvoorzien: € 349.930
 • Ruimtelijke ordening en huisvesting: € 1.953.138
 • Overhead: € 6.714.477
 • Sport, cultuur en recreatie: € 2.557.934
 • Economie en toerisme: € 300.176
 • Sociale voorzieningen: € 11.854.289
 • Overschot: € 15.973

Totaal: € 36.609.301

Begroting en gemeenteraad

De gemeenteraad stelt in de begroting vast welke taken de gemeente gaat uitvoeren en hoeveel geld daaraan mag worden besteed. De gemeenteraad kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de begroting:

Aan het eind van een begrotingsjaar geeft de gemeente in een jaarrekening aan of zij de begroting gevolgd heeft.

Op de website van de gemeenteraad vindt u de meeste begrotingsstukken terug.

 • Tijdens de behandeling van de begroting kan een raadslid een voorstel doen om tekst in de begroting aan te passen. Dit heet een amendement. Als de meerderheid het amendement steunt, wordt de tekst in de begroting aangepast.
 • Een raadslid kan ook een motie indienen. Een raadslid vraagt het college van burgemeester en wethouders een uitspraak te doen over een onderwerp of om ergens actie op te ondernemen.