Herbestraten voetpaden en toegangsweg begraafplaats Kloosterdijk Monnickendam

Maandag 27 februari 2017 starten we met herbestraten van de voetpaden en de toegangsweg van de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens begrafenissen wordt er niet gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en zijn naar verwachting in 5 weken afgerond.

Vragen en contact gegevens

Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574  of via de email op j.verleg@waterland.nl


Inloopavond bestratingswerkzaamheden Trintel Monnickendam

Op maandagavond 20 februari 2017 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van  Trintel 64 t/m 90 en 105 t/m 144. Tijdens deze avond is het voorstel van de gemeente gepresenteerd waarop de bewoners hun op- en/of  aanmerkingen konden aangeven. Als u niet op deze inloopavond aanwezig kon zijn, kunt u hier het gepresenteerde voorstel in de bijlage vinden.

Presentatietekening inloopavond
kapvergunning
bomen-/plantenkeuze

U kunt uw vragen en/of opmerkingen over het voorstel tot dinsdag 28 februari toesturen naar de heer J.Verleg via telefoonnummer (0299) 658 574 of via e-mail:  j.verleg@waterland.nl.


Werkzaamheden vernieuwen kademuur aan de Haven in Monnickendam

Aannemer H. van Steenwijk voert voor de gemeente Waterland werkzaamheden uit aan de kademuur van de binnenhaven in Monnickendam. Er is een conflict ontstaan tussen de gemeente en de aannemer. Gevolg is dat de werkzaamheden voor de tweede keer door de aannemer zijn stil gelegd. Het college constateert dat een constructieve werkrelatie met deze aannemer niet meer mogelijk is en heeft daarom besloten de overeenkomst met de aannemer te ontbinden.

Ontbinding overeenkomst

Het ontbinden van de overeenkomst is een ongebruikelijke en vérstrekkende maatregel. Portefeuillehouder Laura Bromet: “Omdat de werkzaamheden nu al voor de tweede keer zijn stilgelegd en veel overlast voor de omgeving geeft, hebben wij  er geen vertrouwen meer in dat het tot een goede afronding van de werkzaamheden komt. Verdere hinder willen wij beperken en alles overwegende hebben wij ons dus genoodzaakt gezien om dit besluit te nemen”.

Vervolgtraject

De juridische en financiële aspecten van het ontbinden van de overeenkomst worden op dit moment nader uitgewerkt. Het vervolgtraject is dat de gemeente op basis van de oorspronkelijke aanbesteding in overleg treedt met de eerstvolgende inschrijver. Uitgangspunt is een zo spoedig mogelijke hervatting van de werkzaamheden waarbij de ondernemers, omwonenden en de seizoensgebonden activiteiten rondom de haven van Monnickendam zo min mogelijk overlast ondervinden.

Zodra duidelijk is hoe het vervolgtraject er uit gaat zien, volgt verdere informatie.


Reparatiewerkzaamheden aan stroomkabel Watergang

In verband met reparatiewerkzaamheden aan een stroomkabel zijn op dinsdag 28 februari 2017 de Kerkweg en Dorpsstraat tijdelijk gestremd. De storing zit ergens tussen de Dorpsstraat 43/53 en de Kerkweg 1/11. De weg zal tijdens de graafwerkzaamheden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen (lopend) langs de werkzaamheden.

De direct omwonenden en de bedrijven zijn hierover middels een brief door de aannemer geïnformeerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 uur en 16:00 uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Liander Netcare. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. v.d. Dag via telefoonnummer (06) 547 533 55.


Streming ter hoogte van Oude Zijds Burgwal 52 te Monnickendam

Gewijzigde data

In verband met hijswerkzaamheden wordt de weg op dinsdag 21 en donderdag 23 februari 2017 ter hoogte van de Oude Zijds Burgwal ter hoogte van huisnummer 52 gestremd. De weg zal tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd een andere route te nemen. Fietsers en voetgangers kunnen (lopend) langs de werkzaamheden. De direct omwonende en de bedrijven zijn hierover middels een brief door de aannemer geïnformeerd.
De afsluitingen vinden plaats tussen 8:00 uur en 16:00 uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma MHO Bouwonderneming.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Mol via telefoonnummer (0228) 526 520.


Optimalisatie openbare verlichting "Binnenring" in Monnickendam

De gemeenteraad in 2015 het “Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020” vastgesteld. De insteek is duurzaam en doelmatig. Voor de “Binnenring” in Monnickendam geldt dat de oude armaturen zijn afgeschreven. De gemeente heeft een verlichtingsontwerp laten maken, de uitgangspunten uit het vastgestelde beleidsplan zijn hierin meegenomen. In het kader van duurzaamheid en doelmatigheid is gekozen voor nieuwe LED armaturen op de hoge lichtmasten, ook is gekozen voor het dimmen van de nieuwe armaturen in de nachtelijke uren. Tevens zullen masten verplaatst worden voor een betere gelijkmatigheid van de verlichting en verwijderd waar mogelijk.
tekening in PDF van het plan

Planning werkzaamheden

In de week van maandag 27 februari 2017 starten wij met de werkzaamheden aan de verlichting. De werkzaamheden zullen naar verwachting 4 weken duren en worden uitgevoerd door de Pilkes Infra. Namens de gemeente Waterland worden de werkzaamheden begeleid door de heer E. Bootsman.

Vragen en contact gegevens

Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer (0299)  658 573  of via email e.bootsman@waterland.nl 


Plaatsing "De Rietlandenbrug" op Marken

Op 20 februari 2017 starten wij met het aanbrengen van een nieuwe voetgangersbrug tussen Kerkbuurt en Buurterstraat ter hoogte van Kerkbuurt 189. De onveilige situatie met de losliggende plank wordt daardoor opgeheven. Aangezien de brug met name zal dienen voor scholieren van CBS De Rietlanden, is de brug genaamd “De Rietlandenbrug”. Uniek aan deze brug is dat voor het brugdek en de leuningen milieuvriendelijk verduurzaamd FSC naaldhout is toegepast (Accoya). Dit in de plaats van FSC tropisch hardhout. Het Accoya hout heeft dezelfde sterkte-eigenschappen als tropisch hardhout en is daarom een verantwoorde keuze.
Kerkbuurt en Buurterstraat zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor verkeer. Enige stremming valt echter niet uit te sluiten. Het werk duurt maximaal 1 week en wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Van Geemen bv. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer J. Winter van Van Geemen bv. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 640 625, of via het e-mailadres info@vangeemen.nl t.a.v. de heer J. Winter.


Snoeiwerkzaamheden binnenstad Monnickendam

Maandag 20 februari gaat aannemer Zelkova starten met het snoeien van lindes in de binnenstad van Monnickendam.

De aannemer stuurt brieven aan omwonenden en gaat borden plaatsen waarop staat wanneer hij gaat beginnen en waar hij de aankomende dagen bezig is. De plekken onder de te snoeien bomen moeten auto-vrij zijn.
Bomen waar een auto onder staat kunnen niet gesnoeid worden omdat er dan takken op kunnen vallen.

Wij hopen op uw medewerking, zodat de werkzaamheden vlot verlopen.

De inschatting is dat met drie weken alle bomen gesnoeid zijn.

Voor meer informatie kunt u mailen met de heer Pool: r.pool@waterland.nl


Herbestraten Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat in Marken

Op 20 januari hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat in Marken. We hadden aangeven dat de werkzaamheden in de week van maandag 6 februari 2017 zouden starten.

Na overleg met waterleidingbedrijf PWN is aangegeven dat PWN graag vooruitlopend aan de werkzaamheden van de gemeente, hun waterleidingnet deels willen vervangen en aanpassen.
PWN heeft in hun planning de werkzaamheden aan de hierboven genoemde straten naar voren kunnen schuiven. Hierdoor wordt de uitvoeringsdatum van de gemeente wat naar achter geschoven.

Nieuwe planning

De verwachting is dat de PWN in de week van maandag 23 februari 2017 start met de werkzaamheden aan hun leidingen in de Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat in Marken. Aansluitend op deze werkzaamheden gaat de gemeente direct van start met de bestrating.

De PWN informeert omwonenden middels een bewonersbrief over de exacte startdatum van hun werkzaamheden.
Namens de gemeente zal onze aannemer omwonenden informeren over de startdatum van de bestratingswerkzaamheden.
Deze werkzaamheden zullen voor zover mogelijk direct aansluiten aan de werkzaamheden van PWN om de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te laten duren.

Vragen en contact gegevens

Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de heer J.Verleg via telefoonnummer (0299) 658 574 of via e-mail:  j.verleg@waterland.nl.

Downloads 

tekening definitief ontwerp

overzicht plantsoorten

parkeerband


Herstellen rijbaan Hermanus Reyntjeslaan 13 t/m 49 in Monnickendam

In het onderhoudsprogramma Wegen 2017 is een gedeelte van de rijbaan in de Hermanus Reyntjeslaan opgenomen. Het betreft de rijbaan vanaf Hermanus Reyntjeslaan 13 t/m 49. Hieronder willen wij u nader informeren over de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden

In de week van maandag 13 februari 2017 (afhankelijk van de weersvoorspellingen) starten we met de werkzaamheden. Gestart wordt ter hoogte van Hermanus Reyntjeslaan 49. Afhankelijk van de vorstperiode zijn de werkzaamheden naar verwachting in 3 weken afgerond.

Overzichtstekening

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en namens de gemeente begeleid door de heer J. Verleg. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang.

Vragen en contact gegevens

Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de toezichthouder, de heer J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574  of via de email op j.verleg@waterland.nl