Inloopavond herbestraten Niesenoortsburgwal

De Niesenoortsburgwal in Monnickendam staat voor 2017 op het programma voor groot onderhoud. Bij groot onderhoud willen wij de straat waar mogelijk optimaliseren. Wij willen hier de direct belanghebbende graag bij betrekken.

Inloopavond

De inloopavond wordt gehouden op  maandag 19 juni 2017 van 18:30 tot 20:30 uur in het gemeentehuis van Waterland, adres Pierebaan 3 in Monnickendam. Tijdens de inloopavond presenteren wij een voorlopig schetsontwerp en zijn er vanuit de gemeente vertegenwoordigers aanwezig om uw wensen te inventariseren en eventuele vragen te beantwoorden.

Vragen

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Tol. U bereikt de heer J. Tol per telefoon op (0299) 658 655 of via e-mail op j.tol@waterland.nl.

Tekening herstraten Niesenoortsburgwal


Herbestratingswerkzaamheden rijbaan Noordeinde 125 t/m 138 in Monnickendam

In de week van maandag 29 mei 2017 wordt gestart met het herbestraten van het Noordeinde in Monnickendam. Het betreft het gedeelte vanaf de sluis ter hoogte van Noordeinde 125 t/m de t-splitsing bij Noordeinde 138.

Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte gestremd voor al het verkeer. Afzettingen en eventuele omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wagelaar BV en gaan naar verwachting 3 weken duren.

Vragen/contact:

De werkzaamheden worden begeleid door de heer J. Verleg van de afdeling Openbare Werken.
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact met hem op. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 874 of via de email op j.verleg@waterland.nl


Herinrichten Graaf Willemlaan in Monnickendam

Op dinsdag 28 maart 2017 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Hierbij is een concept-ontwerp voor de herinrichting van de Graaf Willemlaan gepresenteerd. Tijdens de avond is er overwegend positief gereageerd op het concept-ontwerp en over de wijze zoals de gemeente de aanwonenden bij de plannen heeft betrokken. Hieronder informeren wij u over de uitkomst en het vervolg.

Definitief ontwerp

Dat de veiligheid op de Graaf Willemlaan een hoge prioriteit heeft blijkt uit de vele positieve reacties op de voorgestelde maatregelen in het concept ontwerp. Naar aanleiding van de vragen en suggesties uit de inloopavond hebben we een definitief ontwerp gemaakt. Wellicht dat u het definitieve plan nog eens wilt bekijken. In de bijlagen vindt u een verzameling van alle vragen en suggesties op  het concept voorstel en onze beantwoording hierop en het definitieve ontwerp. Het definitieve plan  ligt ook ter inzage op het gemeentehuis bij de balie.

Planning

De voorlopige planning is dat de werkzaamheden zullen aanvangen in september 2017 en verwachten dat de totale werkzaamheden maximaal 6 maanden zullen duren. Deze planning is zeer voorlopig en kan worden bijgesteld.

Vragen en contact gegevens

Heeft u nog eventuele vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Bootsman, hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658573 of via de mail op e.bootsman@waterland.nl.

Downloads

Bewonersbrief

Bijlage uitkomsten inloopavond

presentatietekening deel 1

presentatietekening deel 2

presentatietekening deel 3

Beplanting


Tijdelijke maatregelen kademuur aan de Haven in Monnickendam

De werkzaamheden langs de haven voor de tijdelijke situatie zijn bijna afgerond. De terrassen staan weer, de bouwkuip is aangevuld en het werkterrein is dicht gestraat. Het tijdelijke extra deel van de kade mag niet belast worden. Daarom wordt er komende week een (lager) hek geplaatst en wordt de kade deels ingericht met planten en bloembakken.

Terras met uitzicht

In verband met het terrassenseizoen zijn de werkzaamheden aan de kademuur even stopgezet en is het werkterrein tijdelijk dichtgestraat. Portefeuillehouder Laura Bromet: “Om deze tijdelijke kade vrij te geven is het belangrijk om te weten welke belasting er op is toegestaan. Helaas is gebleken dat we het tijdelijke deel van de kade niet extra mogen belasten. Op dit moment staan er nog hoge bouwhekken om dit gedeelte heen, maar dat is natuurlijk geen mooi uitzicht als je op het terras zit. Het aangezicht van de haven is voor het zomerseizoen belangrijk. Daarom hebben we besloten om voor deze zomer een vast en lager hekwerk neer te zetten en de kade op te fleuren met bloembakken en planten.”

Het hek komt op de lijn van de oorspronkelijke kade te staan. De afmeting van het toegankelijke deel blijft dus gelijk aan de oorspronkelijke situatie. Na het plaatsen van het hek zijn de tijdelijke werkzaamheden langs de haven afgerond. Na het zomerseizoen worden de werkzaamheden hervat en wordt de definitieve kademuur gerealiseerd.


Herbestraten Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat in Marken

Sinds februari 2017 worden er werkzaamheden verricht in het bovengemelde gebied. Eerst heeft PWN aanpassingen aan het leidingennet verricht en hierna zijn de bestratingswerkzaamheden gestart. Bewoners in dit gebied zijn hierover door ons geïnformeerd. De oude kern van Marken heeft beperkingen qua bereikbaarheid en belastbaarheid. Bovendien ondervinden bewoners in dit gebied overlast. Wij hebben daarom met de aannemer van de bestratingswerkzaamheden een aantal afspraken gemaakt.  Die afspraken zijn als volgt:

  • Om te voorkomen dat er te groot en zwaar materieel door de smalle straatjes van de oude kern van Marken rijden, hebben wij op de Walandweg een depot ingericht voor de opslag van zand en bestratingsmateriaal. Grote vrachtwagens laden en lossen hier hun materialen zoals grond en bestratingsmateriaal.
  • Voor het transport van de materialen vanuit het depot rijdt de aannemer met een kleine vrachtauto.  Hierdoor wordt voldaan aan de geldende gewichtsbeperkingen en ontheffingen. Keerzijde van de inzet van klein materieel is dat er meer verkeersbewegingen gemaakt moeten worden.

Ondanks de gemaakte afspraken hebben wij reacties van bewoners ontvangen waarin zij hun zorgen uitten over de manier waarop de aannemer het transport verzorgt. Dat betreuren wij en hebben daarom de aannemer benaderd en gewezen op de gemaakte afspraken. Wij hebben er bovendien op aangedrongen in het gebied stapvoets te rijden en aangegeven dat de inzet van een kleine shovel voor transport niet is toegestaan. Wij zien er op toe dat de afspraken worden nageleefd en hopen dat hiermee de overlast tot een minimum beperkt wordt.


Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neemt u dan contact op de heer Justin Verleg, telefoonnummer (0299) 658 574 of via e-mail: j.verleg@waterland.nl

Downloads 

tekening definitief ontwerp

overzicht plantsoorten

parkeerband