Aanbiedplaatsen containers

Waterland heeft voor het aanbieden van huishoudelijk afval zogeheten aanbiedplaatsen vastgesteld. 
Dit zijn locaties waar huishoudens volgens het afvalinzamelschema regelmatig hun mini-containers, zakken of grofvuil kunnen aanbieden.
Deze locaties zijn zorgvuldig verspreid om zo enerzijds de buurt te ontlasten van extreme plaatselijke overlast door afval en anderzijds om voor de afvalinzamelaar een efficiënte afvalinzameling mogelijk te maken. De locaties zijn aangeduid met een tegel met een tekst als bijvoorbeeld: hier uw huisvuil  

Bekijk hier per kern waar de aanbiedplaatsen zich bevinden: